Manja slova Veća slova RSS

>

Rodna ravnopravnost-Stereotipi i predrasude

Rodna ravnopravnost-Stereotipi i predrasude
Datum objave: 19.11.2019 14:51 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


U znaku jačanja svijesti o važnosti pitanja rodne ravnopravnosti, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je Okrugli sto na temu "Rodna ravnopravnost-stereotipi i predrasude".

Predstavnici i predstavnice akademske zajednice, medija, Skupštine Crne Gore i lokalne samouprave učestvovali/e su u radu predmetnog Okruglog stola i razmotrili temu streotipa i predrasuda u vezi sa rodnom ravnopravnosšću iz više aspekata i uglova. 

S tim u vezi, predloženi su sledeći Zaključci:


 Rodna ravnopravnost temelji se na jednakom tretmanu muškaraca i zena i ravnomjernoj distribuciji moći u društvu, kao i razvoju demokratije i vladavini prava u modernim političkim zajednicama.

 U savremenom evropskom pravu, pitanje rodne ravnopravnosti ima važno mjesto i ulogu u poštovanju i promociji ljudskih prava.   

 Implementacija principa rodne ravnopravnosti je važan faktor u demokratizaciji crnogorskog društva i promjeni, tradicijom utemeljenih, patrijahalnih obrazaca i stereotipa.

  Zaštita ljudskih prava je preduslov poštovanja i zaštite rodne ravnopravnosti i zabrane svakog oblika diskriminacije. 

 Inicijativa Ministarstva za ljudska i manjinska  prava za promjenu sadržaja u udžbenicima istorije i uvođenje lekcija o rodnoj ravnopravnosti i borbi žena za sticanje osnovnih prava.  

   stereotipe i predrasude u odnosu na pripadnice manjinskih naroda moguće je prevazilaziti edukacijom, obrazovanjem, institucionalnim i konkretnim praksama uz uključivanje različitih društvenih subjekata od lokalnog do republičkog nivoa. 

 Ekonomska nezavisnost i ekonomski prosperitet je preduslov borbe protiv predrasuda i diskriminacije žena.    

  Mediji imaju dominantnu ulogu u kreiranju javnog mnjenja i identifikaciji važnih društvenih problema. Potrebno je unaprijediti i osnažiti proaktivnu ulogu novinara/ki u promociji rodne ravnopravnosti i rodne perspektive, kako bi doprinosili konceptu jednakosti u društvu. 

 Crnogorski mediji ne doprinose u dovoljnoj mjeri rodnoj ravnopravnosti i eliminaciji stereotipa u crnogorskom društvu. 

 Osnažiti političku participaciju žena u javnim politikama sa ciljem konstituisanja demokratskog društva i participativne demokratije. 

 Upotreba rodno-senzitivnog jezika i kultura govora je jedan od važnih pokazatelja  rodne ravnopravnosti, budući da jezik odražava ideje, vrijednosti i stavove građana o važnim poltičkim pitanjima i utiče na stvaranje demokratske političke kulture.

 Obrazovne politike i stvaranje društva znanja su nužan preduslov demokratizacije crnogorskog društva, zasnovanog na poštovanju temeljitih principa građanske demokratije. 


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava