Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv NVO za predlaganje jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, konkretno prava LGBTI osoba

Datum objave: 12.02.2018 13:10 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


 U skladu sa članom 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa  i visine sredstava za finansiranje  projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list Crne Gore” broj 83/17)a u vezi sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo ljudska i manjinska prava upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti unapređenja i zaštite prava LGBTI osoba

za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu  Komisije  za raspodjelu  sredstava za  finansiranje projekata i programa  nevladinih organizacija

Ministarstvo ljudska i manjinska prava obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, konkretno prava LGBTI osoba (u daljem tekstu Komisija) koju čine predsjednika/ca  i dva/e člana/ice, od kojih su predsjednika/ca i jedan član/ica državni službenici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a drugi/a član/ica predstavnik/ica nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti unapređenja i zaštite prava LGBTI osoba.

Nevladina organizacije može predložiti samo jednog/u kandidata/kinju  za člana/icu Komisije.

Takođe, više nevladinih organizacija može predložiti istog/u kandidata/kinju.

 

Predstavnik/ca nevladine organizacije u Komisiji neće moći učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga/ju je predložila za predstavnika/cu ove Komisije.

Ako nevladine organizacije ne predlože svog/u predstavnika/cu za člana/icu Komisije ili izabrani/a predstavnik/ca nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju, za drugog/u člana/icu  Komisije određuje se državni/a službenik/ca iz Ministarstva.

 

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

I -Nadležnosti i zadaci Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama:

-          objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;

-          objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;

-          objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;

-          utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;

-          odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;

-          traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

-          dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;

-          zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;

-          prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;

-          sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija.

II  -Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kandidatkinju  za člana/icu  Komisije ukoliko ispunjava sledeće uslove:

-          upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

-          u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na oblast unapređenja i zaštite prava LGBTI osoba;

-          u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti koje se odnose na unapređenje i zaštitu prava LGBTI osoba;

-          je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu  (bilans stanja i bilans uspjeha);       

-          više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce.

 

III  Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Komisije može biti lice koje:

-          je crnogorski državljanin/nka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

-          posjeduje iskustvo u realizaciji projekata u oblasti unapređenja i zaštite prava LGBTI osoba;

-          nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

 

IV - Nevladina organizacija, uz predlog kandidata/kinje za člana/icu Komisije, dostavlja:

-          kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

-          kopije akta o osnivanju i statuta;

-          pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti unapređenja i zaštite prava LGBTI osoba;

-          kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

-          izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce;

-          fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana Komisije;

-          biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u oblasti unapređenja i zaštite prava LGBTI osoba;

-          izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

-          izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Komisije.

 

V -Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mmp.gov.me objaviti listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu  Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Za člana/icu Komisije ministar za ljudska i manjinska prava će, u roku od pet dana od objavljivanja liste kandidata/kinja, izabrati onog/u kandidata/kinju za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlozi kandidata/kinja sa potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Rimski trg 45, 81000 Podgorica, sa napomenom: “Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, u oblasti – “Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori ”.